เกี่ยวกับฉัน

ราชบุรี, บ้านโป่ง
ชื่อเล่น หวาน นักศึกษา บ.บัณฑิต รุ่น 11 ศูนย์จอมบึง อาชีพ ครูโรงเรียน ประชาสงเคราะห์ จ.กาญจนบุรี สอนระดับปฐมวัย โทรศัพท์ 032-268098 อีเมลล์ suchadarampan@gmail.com

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญยิ่งและเป็นตัวจักรสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยชี้นำในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศเพื่อให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรอง และสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: