เกี่ยวกับฉัน

ราชบุรี, บ้านโป่ง
ชื่อเล่น หวาน นักศึกษา บ.บัณฑิต รุ่น 11 ศูนย์จอมบึง อาชีพ ครูโรงเรียน ประชาสงเคราะห์ จ.กาญจนบุรี สอนระดับปฐมวัย โทรศัพท์ 032-268098 อีเมลล์ suchadarampan@gmail.com

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การสื่อสารเป็นกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การสื่อสารระดับบุคคลไปจนกระทั่งถึงการสื่อสารมวลชน ผู้ที่อยู่ในกระบวนการสื่อสารจึงจำเป็นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร รวมถึงทราบปัจจัยที่มีผลต่อการสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสารเพื่อนำมาปรับปรุงการสื่อสารของตน ซึ่งการจะพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจาก “ภาษา” เนื่องจากภาษาถือเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดสารไปสู่ผู้รับสาร ผู้ใช้ภาษาควรตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ภาษา เริ่มตั้งแต่ “การคิด” ซึ่งเป็นทักษะที่มีบทบาทโดยตรงต่อการสื่อสารทั้งกระบวนการรับสารได้แก่ การอ่านและการฟัง และกระบวนการส่งสารได้แก่ การพูดและการเขียน เพราะฉะนั้นผู้รับสารควรมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเพื่อการรับสารและการส่งสารตลอดจนพัฒนาทักษะดังกล่าวเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผลมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: